Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA
KORPUSU SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH


Siły Zbrojne RP są podstawowym czynnikiem (elementem) systemu obronnego RP, przeznaczonym do :militarnej obrony państwa, zachowania suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej państwa.

Biorąc pod uwagę zadania dla Sił Zbrojnych RP, uważa się, że wymaganiom współczesnego systemu bezpieczeństwa może sprostać jedynie w pełni profesjonalna armia. Jej struktura, skład i wyposażenie muszą gwarantować, także w czasie pokoju, gotowość do wykonania konstytucyjnych funkcji oraz wypełniania zadań wynikających z zobowiązań sojuszniczych.
Podstawa prawna:


 1. Ustawa z dnia 11 września.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie MON z dnia 09 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1299);
 3. Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił zbrojnych RP (Dz. U. z 2015 r. poz. 746);
 4. Rozporządzenie MON z dnia 31 października 2014 r. z sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych(Dz. U. z 2014 r. poz. 1638);
 5. Rozporządzenie MON z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 848);
 6. Rozporządzenie MON z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określania grup uposażenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 617);
 7. Rozporządzenie MON z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2213);
 8. Rozporządzenie MON z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1618);
 9. Rozporządzenie MON z dnia 05 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1578);
 10. Rozporządzenie MON z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 411);
 11. Rozporządzenie MON z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno – bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 87 poz. 565 z późn. zm.);
 12. Rozporządzenie MON z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 750);
 13. Rozporządzenie MON z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1365);
 14. Rozporządzenie MON z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1003);
 15. Rozporządzenie MON z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 245);
 16. 16. Rozporządzenie MON z dnia 31 listopada 2014 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2014 r. poz. 1615);
 17. Rozporządzenie MON z dnia 03 grudnia 2014 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowymi i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 1841);
 18. 18. Rozporządzenie MON z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2015 r. poz. 42);
 19. Rozporządzenie MON z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 122 poz. 786);
 20. Rozporządzenie MON z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1503);
 21. Rozporządzenie MON z dnia 15 września 2014 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1352);
 22. Rozporządzenie MON z dnia 07 października 2009 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 176 poz. 1366);
 23. Rozporządzenie RM z dnia 02 lutego 2010 r. w sprawie stopni policyjnych, SG, … odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym (Dz. U. z 2010 r., Nr 23 poz. 116 z późn. zm.);
 24. Rozporządzenie MON z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 110 poz.732 z późn. zm.);
 25. Rozporządzenie MON z dnia 09 września 2014 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk (Dz. U. 2014 r., poz. 1292);
 26. Rozporządzenie MON z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 764);
 27. Rozporządzenie MON z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 670);
 28. Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r., poz. 666 z późn. zm.).
 29. Rozporządzenie MON z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1184).
 30. Rozporządzenie MON z dnia 03 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postepowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. z 2015 r. poz. 761);
 31. Rozporządzenie MON z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi i żołnierze pełniący służbę kandydacką są zwolnieni z obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 134);
 32. Rozporządzenie MON z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 146);
 33. Rozporządzenie MON z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2015 r. poz. 147);
 34. Rozporządzenie MON z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2015 r. poz. 173);
 35. Rozporządzenie MON z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie noszenia uzbrojenia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2015 r. poz. 834);
Informacje o służbie zawodowej można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
przy ul. Spółdzielców 24 (pokój nr 6)
lub pod numerem telefonu:

261 317 470