Strona Główna BIP Strona Główna
Wydarzenia 2017 r.
 
2017-12-05 14:54:30
ROLA "KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ 2018" W PROCESIE REKRUTACJI DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
5 grudnia, z inicjatywy Szefa Wydziału Rekrutacji mjr. Dariusz PETKI, zorganizowano w siedzibie WKU spotkanie robocze z inspektorami d/s obronnych i wojskowych reprezentujących wszystkie urzędy administracji samorządowej na administrowanym terenie.


Spotkanie otworzył Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Mariusz WITKOWSKI podkreślając szczególną rolę organów samorządowych w procesie tworzenia rezerw osobowych, mobilizacyjnego uzupełnienia jednostek wojskowych oraz pozyskiwania świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Następnie mjr PETKA omówił zasadnicze trudności jakie wystąpiły w przebiegu kwalifikacji wojskowej w bieżącym roku oraz przedstawił założenia, wnioski i propozycje do organizacji kwalifikacji wojskowej w 2018 roku, podkreślając fakt iż będzie ona realizowana w czasie trwania kwalifikowania ochotników do Terytorialnej Służby Wojskowej w 4. W-M BOT.

Korzystając z obecności, wszystkich osób merytorycznie odpowiedzialnych za sprawy obronności, na administrowanym terenie, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Mariusz WITKOWSKI zaprosił do udziału również Zastępcę Dowódcy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk. Sławomira BUKACKIEGO, który przedstawił uczestnikom prezentację "Przeznaczenie, zadania 4. W-M BOT. Działania promujące Terytorialną Służbę Wojskową". W swoim wystąpieniu szczególnie podkreślał misję WOT-u, która polega na obronie i wspieraniu lokalnych społeczności, zaznaczył, że zadania WOT-u różnią się od tych, jakie mają pozostałe rodzaje sił zbrojnych. Szczególną uwagę zwrócił na to, że w czasie pokoju żołnierze wojsk obrony terytorialnej mają działać na terenie swojej „małej ojczyzny” – przeciwdziałać klęskom żywiołowym i zwalczać ich skutki, prowadzić akcje ratownicze w przypadku sytuacji kryzysowych. Podczas wojny ich zadaniem jest natomiast wsparcie operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych.

Omawiana przez ppłk BUKACKIEGO rola pododdziałów WOT, stała się impulsem do szerszej dyskusji na temat znaczenia pododdziałów działających na własnym terenie. Uczestnicy spotkania bardzo pozytywnie wypowiadali się o pomyśle tworzenia tego rodzaju struktur obronnych „blisko obywatela”.

Na zakończenie ppłk WITKOWSKI krótko podziękował uczestnikom za przybycie, omówił dotychczasową współpracę, przedstawił wnioski w zakresie usprawnienia współpracy pomiędzy administracją wojskową, a samorządową na administrowanym terenie oraz wręczył uczestnikom "Podziękowania za zaangażowanie na rzecz rozwoju Sił Zbrojnych RP".

GALERIA ZDJĘĆ

<<< powrót