Strona Główna BIP Strona Główna
 
mapka logo WKU budynek WKUO G Ł O S Z E N I A   I   K O M U N I K A T Y

UWAGA!
ŻOŁNIERZE REZERWY I OSOBY STAWIAJĄCE SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Zgodnie z art. 53 ustawy o Powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r.:

 1. Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane do zgłaszania wojskowym komendantom uzupełnień zmian imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, oraz miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące lub adresu do korespondencji, a także wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu.
 2. Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej, które:
  • nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej - od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia, albo
  • zostały powołane do odbycia czynnej służby wojskowej lub szkolenia w obronie cywilnej albo służby zastępczej - od dnia doręczenia karty powołania (karty skierowania) do tej służby
  - są obowiązane uzyskać zezwolenie wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące na wyjazd i pobyt za granicą. We wniosku o zezwolenie na wyjazd i pobyt za granicą należy wskazać planowany termin wyjazdu i powrotu oraz kraj wyjazdu. Do postępowań w sprawach wydawania zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą stosuje sie ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183).
 3. Obowiązek zgłaszania zmian, o których mowa w ust. 1, spełnia się niezwłocznie po ich zaistnieniu osobiście, przesyłką poleconą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku osób, którym nadano przydział kryzysowy, przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny, obowiązek ten może zostać spełniony przez zgłoszenie zmian dowódcy jednostki wojskowej, do której nadano ten przydział.
 4. Osoby, o których mowa w ust. 3, powiadamiając wojskowego komendanta uzupełnień osobiście, są obowiązane przedstawić książeczkę wojskową lub dokument potwierdzający tożsamość oraz kartę mobilizacyjną.
 5. Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział kryzysowy, mają również obowiązek powiadamiania dowódcy jednostki wojskowej, w sposób ustalony z tym dowódcą, o aktualnym adresie korespondencyjnym lub sposobie ich zawiadamiania o sprawach związanych z nadanym przydziałem kryzysowym.
 6. Żołnierze zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo, w trybie określonym w art. 90, są obowiązani do uzyskania zezwolenia dowódcy jednostki wojskowej na zmianę miejsca pobytu; obowiązek ten trwa do czasu przeniesienia do rezerwy.

UWAGA !!!

Informujemy o możliwości powołania do służby przygotowawczej
w korpusie szeregowych na stanowiska kierowców kat. C oraz kat. C+E.
Warunkiem ubiegania się o powołanie do służby przygotowawczej jest złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów.

Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 26 13 17 461 lub 26 13 17 486.

KURSY KADRY REZERWY

W roku 2015 istnieje możliwość odbycia przeszkolenia kadry rezerwy
na kursach oficerskich i podoficerskich.

Więcej informacji można znaleźć w dziale
„ŻOŁNIERZE REZERWY” i zakładce „Kursy kadry rezerwy”.

ĆWICZENIA WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY

Z dniem 21 marca 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych, którego treść brzmi:
§ 1. Wprowadza się obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy w związku z wystąpieniem potrzeb Sił Zbrojnych RzeczyPospolitej Polskiej w zakresie przeszkolenia żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz dla żołnierzy rezerwy, którym planuje się nadać takie przydziały.

Więcej informacji można znaleźć w dziale
„ŻOŁNIERZE REZERWY” i zakładce „Ćwiczenia wojskowe”.


CZAS OCHOTNIKÓW
Czas ochotników

więcej >>>

* * *

UTWORZENIA PUNKTU INFORMACYJNEGO DLA ŻOŁNIERZY REZERWY, KTÓRZY ZOSTANĄ POWOŁANI NA ĆWICZENIE MOBILIZACYJNE W 1 OREL
W Jednostce Wojskowej nr 3411 w Grójcu został zorganizowany punkt informacyjny, w którym rzecznik prasowy, pod nr. tel. 261-513-561, udzielać będzie informacji żołnierzom rezerwy, którzy zostaną powołani na ćwiczenie mobilizacyjne w 1 Ośrodku Radioelektronicznym ...
więcej >>>

* * *
Zarządzenie Nr 15/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2016/2017
więcej >>>

* * *
Limity miejsc na studia wojskowe na rok akademicki 2015/2016
więcej >>>

* * *
VADEMECUM REZERWISTY
W związku z rosnącym zainteresowaniem tematyką szkoleń rezerwy i realizacji świadczeń rzeczowych publikujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania z obu obszarów.
więcej >>>

* * *
Wyższe dodatki dla „niezawodowych”
Rezerwiści i odbywający służbę przygotowawczą dostaną więcej pieniędzy za służbę w szczególnych warunkach.
więcej >>>

* * *
2015-07-21 09:27:12
SŁUZBA PRZYGOTOWAWCZA DLA LEKARZY W 2016 ROKU
więcej >>>

* * *
2015-07-21 09:18:31
Kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w JW 2568 Węgorzewo
więcej >>>

* * *
2015-07-21 07:41:42
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 3391 Zamość
więcej >>>

* * *
2015-07-21 07:18:50
Kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w JW 2423 Żagań
więcej >>>

* * *
2015-07-15 12:51:23
Kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w JW 3411 Lidzbark Warmiński
więcej >>>

* * *
2015-07-15 09:05:34
Kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w JW 1230 Warszawa-Wesoła
więcej >>>

* * *
2015-07-15 08:59:19
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 15 batalionie saperów w Orzyszu
więcej >>>

* * *
2015-07-15 08:35:27
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 4391 Tomaszów Mazowiecki
więcej >>>

* * *
2015-06-16 07:49:06
Kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w JW 2568 w Węgorzewie
więcej >>>

* * *
2015-06-09 14:06:14
"Wolne etaty dla żołnierzy zawodowych"
więcej >>>

* * *
2015-05-14 12:25:56
Wolne stanowiska dla żołnierzy NSR w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie
więcej >>>

* * *
2015-04-22 14:12:56
Limit przyjęć do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu
więcej >>>

* * *
2015-04-21 14:01:28
Kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w JW 4581 w Opolu
więcej >>>

* * *
2015-04-21 13:32:40
Kwalifikacje do korpusu podoficerów i szeregowych zawodowych w 17 Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu
więcej >>>

* * *
2015-04-21 13:19:19
Kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych i zawodowej służby wojskowej JW 4495, JW 4009, JW 4686 w Krakowie
więcej >>>

* * *
2015-03-23 09:29:20
Wolne stanowiska NSR w korpusie oficerów i podoficerów w JW 2649 w Żaganiu
więcej >>>

* * *
2015-03-10 10:57:27
Kwalifikacje dla kandydatów na żołnierzy NSR w 1 batalionie dowodzenia i zabezpieczenia w Bydgoszczy
więcej >>>

* * *
2015-03-10 10:51:19
Wolne stanowiska NSR w korpusie oficerów i podoficerów w 1 batalionie dowodzenia i zabezpieczenia w Bydgoszczy
więcej >>>

* * *
2015-01-29 08:06:24
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i oficerów w JW 3411 Grójec
więcej >>>

* * *
2014-12-30 13:11:52
Kwalifikacje w korpusie szeregowych zawodowych i NSR
więcej >>>

* * *
2014-11-26 09:31:51
Kwalifikacje do zawodowej słuzby wojskowej i NSR w JW 4115 w Gliwicach w 2015 roku
więcej >>>

* * *
2014-06-24 10:55:46
Program pomocy i edukacji w zespołach zaburzeń stresu pourazowego
więcej >>>

* * *
2014-05-13 12:22:06
Koncepcja funkcjonowania NSR
więcej >>>

* * *W Y D A R Z E N I A

2015-06-23 14:24:24
SPOTKANIE INFORMACYJNE W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KĘTRZYNIE
Dnia 23.06.2015 r. odbyło się spotkanie informacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie.
więcej >>>

* * *
2015-06-20 14:17:53
ŚWIĘTO 9 WARMIŃSKIEGO PUŁKU ROZPOZNAWCZEGO
20 czerwca miały miejsce obchody Święta 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego, połączone z nadaniem imienia patrona mjr. Zygmunta SZENDZIELARZA ps. „ŁUPASZKA” oraz przejęciem dziedzictwa tradycji 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich.
więcej >>>

* * *
2015-05-13 13:20:55
POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
W dniu 13 maja 2015 roku Wojskowy Komendant Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim ppłk Mariusz WITKOWSKI wręczył ochotnikom, karty powołania do pełnienia służby przygotowawczej.
więcej >>>

* * *
2015-05-08 14:45:45
OBCHODY 70 ROCZNICY ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ
8 maja 2015 r. w 20 Brygadzie Zmechanizowanej w Bartoszycach została zorganizowana uroczysta zbiórka z okazji 70 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.
więcej >>>

* * *
2015-05-04 14:21:45
WRĘCZANIE KART PRZYDZIAŁÓW KRYZYSOWYCH
W dniu 4 maja 2015 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim ppłk Mariusz WITKOWSKI wręczył żołnierzom rezerwy, którzy ukończyli szkolenie w trakcie I Turnusu służby przygotowawczej, karty przydziału kryzysowego.
więcej >>>

* * *
2015-04-27 14:47:13
ZAKOŃCZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM
W dniu 28 kwietnia zakończyła się kwalifikacja wojskowa w powiecie kętrzyńskim w 2015 roku.
więcej >>>

* * *
2015-04-23 14:44:34
PWOŁANIA NA II TURNUS SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
W dniach od 14 kwietnia do 23 kwietnia 2015 roku w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z rozkazem Wojskowego Komendanta Uzupełnień działała Komisja Rekrutacyjna do służby przygotowawczej.
więcej >>>

* * *
ePUAP
Prześlij pismo do Wojskowej Komendy Uzupełnień z wykorzystaniem platformy ePUAP

Więcej o platformie ePUAP w zakładce ePUAP

licznik odwiedzin stron